Breaking
Mon. Mar 4th, 2024

zippyvideos.com“อรุณ บุญชม” จุฬาราชมนตรีคนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

หลังจุฬาราชมนตรีคนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย ถึงแก่อนิจกรรม วันนี้มีการประชุมสรรหาและคัดเลือกผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยคนใหม่ โดยผลลงคะแนนทำให้ นายอรุณ บุญชม ชนะการโหวตอย่างท่วมท้น 471 คะแนน

วันนี้ (22 พ.ย.2566) มีรายงานความคืบหน้าการประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ด้วยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีว่างลง

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี มี 3 ท่านประกอบด้วย

 1. หมายเลข1 นายประสาน ศรีเจริญ ตำแหน่งรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
 2. หมายเลข2 นายอรุณ บุญชม ตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
 3. หมายเลข3 นายวิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ ตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเหนือจังหวัดสงขลา

เวลา 13.10 น. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ประธานในที่ประชุม ประกาศผลการนับคะแนน ปรากฎว่า นายอรุณ บุญชม หมายเลข 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็น จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 ด้วยคะแนน 471 คะแนน

โดยกระทรวงมหาดไทยจะได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีตามที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ต่อไป

เส้นทางการทำงาน “อรุณ บุญชม”

จุฬาราชมนตรีคนที่ 19 คนปัจจุบัน เรียนจบ ปริญญาตรี สาขาอัลฮะดีษและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลาม นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และ ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เคยรับหน้าที่อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับระดับ “ซานะวีย์” โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) และเป็นวิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุลมุห์ซีนีน (สุเหร่าบ้านดอน) กรุงเทพมหานคร และอีกหลายตำแหน่ง ได้แก่

 • ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
 • อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมคุรุสัมพันธ์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี
 • วิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ
 • ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการศาสนากองทุนเปิดเอ็ม เอฟ ซี อิสลามมิกฟันด์
 • ที่ปรึกษาการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามของธนาคารออมสิน
 • ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ (ตะกาฟุล)
 • ประธานคณะที่ปรึกษาทิพยะตะกาฟุล (ด้านศาสนา)
 • ประธานคณะที่ปรึกษากองทุนอิสลามของ ธ.ก.ส.

นายอรุณ เคยกล่าวว่า ตนเป็นคนชอบสอนหนังสือ เป็นความตั้งใจตั้งแต่เริ่มเรียนแล้วว่าอยากจะกลับมาสอนหนังสือ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นๆ และถ้าเขานำความรู้นั้นไปใช้นำไปปฏิบัติ ก็เสมือนได้รับผลบุญไปด้วย เป็นผลบุญที่ถ่ายทอดกันต่อไป ไม่มีวันหมด

คอยส่งเสริมให้เหล่าเยาวชนมุสลิมเข้ามาทำงานในมัสยิดเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน และยังมองว่าอยากให้ชาวมุสลิมมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะด้านการศึกษาและทักษะอาชีพ เพื่อให้มีการใช้สติปัญญาพัฒนาต่อไป เมื่อมีความรู้จะได้รับการยอมรับจากสังคม และสังคมจะได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เรามี ดั่งคำสอน อายะฮ์อัลกุรอาน โองการแรก อัลลอฮ์ทรงบอกว่า إقرأ “จงอ่าน”

ในฐานะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นายอรุณกล่าวอีกว่า อยากสร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจให้ชาวมุสลิม เพราะพบว่ามีหลายคนที่ไม่กล้าเปิดเผยตนเองต่อสังคม เชื่อว่าเมื่อกล้าเปิดเผยตนเอง คงไม่มีใครคิดรังเกียจ และบางคนอาจจะเกรงใจมากขึ้นด้วย หากได้อธิบายหลักการต่างๆ ให้คนต่างศาสนารับรู้

บางครั้งเราไม่ได้ทำความเข้าใจในศาสนาให้กับคนต่างศาสนิก ส่วนมากเขาจะรู้เพียงว่า อิสลามไม่กินหมู มีภรรยาได้ 4 คนเท่านั้น

นอกจากนี้ นายอรุณ ยังอยากให้สังคมมุสลิมอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่มีการแบ่งแยก สร้างความสามัคคี ยอมรับในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปิดใจกว้าง

หากเราตัดสินว่าของเราถูกอย่างเดียวของคนอื่นผิดหมด ก็ทำให้คนอื่นไม่พอใจ ต้องยอมรับฟังและนำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดมาปฏิบัติ

อยากบอกให้มุสลิมทุกคน มีความรัก ความสามัคคี เพื่อที่จะได้เชิดชูศาสนาของอัลลอฮ์ให้สูงส่ง ให้ทุกคนทำตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนให้เต็มความสามารถ และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความเจริญและก้าวหน้าต่อไปของสังคมมุสลิม

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *